Nieuws‎ > ‎

1 augustus 2007 Minister kan falende brandweer opheffen

Bron de Gelderlander 01-08-2007

 

Minister kan falende brandweer opheffen
Gemeentelijke korpsen moeten aan minimale eisen voldoen.

 

DEN HAAG – Gemeentelijke brand­weerkorpsen moeten voor 2010 voldoen aan minimale kwaliteitsei­sen. Minister

Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken kan lokale brandweerkorpsen die in gebreke blijven, laten opheffen. Het regio­nale korps neemt de brandweer­zorg dan over. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ter Horst naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het personeel en materieel zal bij op­heffing van een gemeentelijk brandweerkorps overgaan naar de regio.
De aangekondigde maatregel moet eraan bijdragen dat de kwaliteit bij gemeentelijke brandweerkorpsen op orde komt. De Inspectie voor de Openbare Orde en Veiligheid heeft eind vorig jaar een ‘ veront­rustend beeld’ geschetst van tekort­komingen bij lokale brandweer­korpsen.
De minister is voorstander van re­gionaal georganiseerde brandweer­korpsen. Op aandringen van coali­tiepartij ChristenUnie is echter vastgelegd dat de brandweer deze kabinetsperiode niet wordt ver­plicht zich in regio’s te organise­ren.
Het wetsvoorstel dat minister Ter Horst deze week naar de Kamer stuurde, regelt dat Nederland wordt ingedeeld in 25 veiligheidsre­gio’s.
De gemeenten binnen een dergelij­ke regio moeten er samen voor zor­gen dat een ramp adequaat kan worden bestreden.
Daarbij gaat het niet alleen om ‘ klassieke’ rampen, zoals een enor­me brand, maar ook om ‘crises die vitale belangen van de samenleving onder druk kunnen zetten’.

Comments