Nieuws‎ > ‎

18 november 2006: Posten brandweer wijken voor woningen

Bron: De Gelderlander 18november 2006

 

SLOOP
Posten brandweer wijken voor woningen

 

Door HANS PEETERS
WEST MAAS EN WAAL ● De uitrukposten van de brand­weer in Dreumel en Maas­bommel worden volgend jaar gesloopt. De kazernes wijken voor woningbouw.
De gemeente West Maas en Waal trekt ruim 1,4 miljoen eu­ro uit voor vervanging en van de brandweerposten.
Beneden-Leeuwen heeft twee jaar geleden al een nieuwe ka­zerne gekregen. Als de gemeen­teraad op 7 december instemt met de nieuwbouw van de uit­rukposten, krijgt een architec­tenbureau vervolgens opdracht om een aanbesteding te doen aan vier plaatselijke bouwonder­nemers.
De uitrukpost in Maasbommel zou volgens burgemeester Tho­mas Steenkamp nog wel enkele jaren mee kunnen. „Maar op de huidige locatie van de brand­weer willen we graag 23 wonin­gen bouwen. De brandweerka­zerne in Dreumel is echt zwaar verouderd en voldoet al gerui­me tijd niet meer aan de eisen van deze tijd. Op de plek van de huidige uitrukpost willen we 25 nieuwe huizen bouwen. Het is een ideale uitbreidingslocatie”, aldus Steenkamp.
Negen jaar geleden heeft de ge­meenteraad van West Maas en Waal besloten om de in 1993 vastgestelde organisatievorm voor de gemeentelijke brand­weer te handhaven. Dat bete­kent dat de drie uitrukposten in West Maas en Waal in stand blij­ven.
De uitrukposten in Dreumel en Maasbommel maakten vroe­ger deel uit van de plaatselijke gemeentewerven.
Maar de werkplaatsen zijn ko­men te vervallen door de nieuw­bouw van een centrale gemeen­tewerf aan de Veesteeg in Bene­den- Leeuwen.
De locaties van de huidige brandweerkazernes in Dreumel en Maasbommel zijn zodanig in de kernen gelegen dat ze uiter­mate geschikt zijn als inbrei­dingslocatie voor woningbouw.
De nieuwe uitrukpost van de Dreumelse brandweer komt aan de Margrietstraat.
De kazerne van Maasbommel komt aan de Kapelstraat, een strategische gelegen uitvalsbasis waardoor de andere kernen aan de Maaskant en ook de Waaldor­pen snel bereikbaar zijn bij cala­miteiten.
West Maas en Waal wil de in­vestering van 1,4 miljoen euro voor een belangrijk deel dekken uit de opbrengsten van de vrijko­mende bouwgrond.
Daarnaast wordt 200.000 euro gehaald uit een gemeentelijk fonds voor dorpsvernieuwing en de pot algemene reserves wordt voor 350.000 euro aangespro­ken.

Comments